TanadSport |

Obchodné podmienky - predaj v internetovom obchode spoločnosti Tanadsport s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou Tanadsport s.r.o., IČO: 45332550, so sídlom Pletiarksa 1616/12,Banská Štiavnica, 969 01, Tanadsport s.r.o. ( "Predávajúci") zákazník ( "Kupujúci") realizovaných na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho prezentované v internetovom obchode Predávajúceho na adrese www.tanadsport.sk ( "Internetový obchod"), resp. na služby ponúkané a poskytované Predávajúcim Kupujúcemu v súvislosti s ponukou a predajom tovaru. Prevádzkovateľom eshopu www.tanadsport.sk je spoločnosť Tanadsport s.r.o., IČO: 45332550, so sídlom Pletiarksa 1616/12,Banská Štiavnica, 969 01.

1.2. Tieto obchodné podmienky sú v súlade s § 1751 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "občiansky zákonník"), neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu podľa článku 2 týchto OP (ďalej len "Kúpna zmluva"), ak sa Kupujúci s Predávajúcim výslovne nedohodli na odlišných podmienkach.

1.3. Tieto obchodné podmienky sa primerane použijú aj na uzatváranie akýchkoľvek kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim realizovaných medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (tj. Telefonicky, faxom, e-mailom a pod.).

1.4. Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci kedykoľvek meniť či doplňovať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté z Kúpnych zmlúv uzatvorených pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Internetový obchod obsahuje ponuku tovaru, ktoré predávajúci ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je označenie tovaru a opis jeho vlastností či parametrov, údaj o konečnej cene v slovenskej mene vrátane všetkých daní a poplatkov, skladovej dostupnosti, nákladoch na dodanie tovaru a informácie o spôsobe použitia, ak je to s ohľadom na charakter tovaru potrebné. Toto nevylučuje možnosti Predávajúceho a Kupujúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.2. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené v internetovom obchode sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 2.2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sú predmetom ponuky Predávajúceho v Internetovom obchode služby či obdobné plnenia, použijú sa primerane ustanovenia týchto obchodných podmienok vzťahujúce sa na úpravu predaja tovaru, ak nie je výslovne uvedené inak.

2.3. Kupujúci vloží vybraný tovar, ktoré má v úmysle zakúpiť, do košíka. Po prihlásení Kupujúceho, resp. po vyplnení jeho identifikačných údajov v internetovom obchode, zvolení spôsobu dopravy a spôsobu platby za vybraný tovar je Kupujúci oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnené v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru.

2.4. Pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje.

2.5. Kupujúcemu je pred odoslaním (potvrdením) objednávky kedykoľvek umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje ponuku Predávajúceho na tovary a služby vložené do košíka Internetového obchodu, súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a činí neodvolateľnú ponuku Predávajúcemu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.6. Objednávku, ktorá nie je so súhlasom Predávajúceho urobené v súlade s týmito obchodnými podmienkami, je predávajúci oprávnený neprijať, alebo ju Kupujúcemu vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa objednávka Kupujúceho považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

2.7. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky Kupujúceho Kupujúcemu potvrdí prijatie tejto objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú Kupujúcim pri registrácii jeho užívateľského účtu alebo v objednávke.

2.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (tovar vyrábané na objednávku, množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.9. Kúpna zmluva je medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená v okamihu pripísania čiastky vo výške celkovej ceny objednávky na účet predávajúceho, čím vznikne Predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar a služby v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami a Kupujúcemu vznikne povinnosť tento tovar a súvisiace služby prevziať .

2.10. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito Podmienkami a potvrdzuje, že je s obsahom Podmienok v plnom rozsahu oboznámený a výslovne ich prijíma, že je mu známy význam všetkých používaných pojmov a doložiek, že všetky ustanovenia týchto Podmienok mohol rozumne očakávať a nie sú pre neho prekvapivá.

2.11. Pre vylúčenie pochybností platí, že Kúpna zmluva nie je uzavretá, pokiaľ objednávka Kupujúceho nie je Predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila Kúpnu zmluvu či tieto obchodné podmienky alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči predávajúcemu.

2.12. Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že Internetový obchod uvádzal omylom zjavne chybné či neštandardné údaje najmä o vybranom Tovar, jeho cene alebo termínu dodania, popr. ak je Tovar vypredaný a trvalo u dodávateľa nedostupné. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu finančnú čiastku uhradenú na základe kúpnej zmluvy.

2.13. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním a plnením Kúpne zmluvy sú hradené výlučne Kupujúcim.

3. Platobné podmienky

3.1. Cena tovaru je platná v čase realizácie ponuky Predávajúceho na Internetovom obchode. Platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto obchodných podmienok nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne a celková konečná cena vrátane všetkých daní a poplatkov, ktorú je Kupujúci povinný uhradiť v prípade uzavretia kúpnej zmluvy, sa o ich výške navyšuje, o čom je Kupujúci pred odoslaním (potvrdením) objednávky informovaný.

3.2. Ak sa strany nedohodnú inak a Internetový obchod umožňuje zvoliť niektorý z nižšie uvedených spôsobov platby, je Kupujúci oprávnený zvoliť príslušný spôsob platby a uhradiť dohodnutú cenu v termíne určenom v Kúpnej zmluve, a to nasledujúcimi spôsobmi:

a) bezhotovostne platobnou kartou;

b) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN SK74 0200 0000 0026 9407 5451, vedený v Všeobecná úverová banka

c) príp. ďalšími metódami, ktoré umožňuje platobná brána integrovaná do internetového obchodu

3.3. V prípade úhrady prevodom je kúpna cena splatná do piatich (5) dní od uzavretia kúpnej zmluvy, ak nestanoví daňový doklad lehotu dlhšiu.

3.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný pri hradení kúpnej ceny tovaru uviesť variabilný symbol platby oznámený mu Predávajúcim; variabilným symbolom bude číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu alebo zálohu splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho. 3.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru špecifikovanému v Kúpnej zmluve zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

4. Dodacie podmienky

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do dvanástich (12) týždňov od uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa nedohodnú strany inak. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania uvedený v používateľskom rozhraní Internetového obchodu je iba orientačné a ako taký je riadne označený.

4.2. Ak obsahuje ponuka v Internetovom obchode možnosť voľby spôsobu dodania tovaru, Predávajúci a Kupujúci si môžu dojednať miesto pre vyzdvihnutie, resp. dodania, tovar. Pokiaľ si strany toto miesto výslovne nedojednajú alebo v Internetovom obchode nebude umožnená voľba spôsobu dodania tovaru, platí, že odovzdanie tovaru bude realizované dodaním na najbližšiu prevádzku Predávajúceho postupom podľa článku (a) nižšie:

a) Vyzdvihnutie na adrese prevádzky Predávajúceho: Kupujúci si v Internetovom obchode zvolí prevádzku Predávajúceho, kam má byť tovar dodaný a kde si ho Kupujúci prevezme - v nadväznosti na druh objednaného tovaru budú Kupujúcemu ponúknuté konkrétne prevádzkarne predávajúceho, kde bude vyzdvihnutie umožnené. O doručení tovaru na adresu prevádzky Predávajúceho sa zaväzuje predávajúci informovať Kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa článku 4.1 týchto obchodných podmienok, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Tovar bude pripravené na vyzdvihnutie na adrese prevádzky Predávajúceho, a to v termíne určenom Predávajúcim; Kupujúci je povinný tovar vyzdvihnúť ihneď potom, čo sa dozvedel o pripravenosti tovaru na prevádzke ao možnosti tovar vyzdvihnúť, ak sa strany nedohodnú inak.

Kupujúci je povinný si dodaný tovar vyzdvihnúť do 7 kalendárnych dní odo dňa písomného potvrdenia zo strany predávajúceho, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie, pokiaľ nebola dohodnutá iná lehota. Pokiaľ zákazník nesplní túto povinnosť, predávajúci mu poskytne dodatočnú lehotu v dĺžke 10 kalendárnych dní. Za každý deň do prevzatia tovaru v priebehu dodatočnej lehoty je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 25, - Sk. Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar ani v priebehu dodatočnej lehoty, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a tovar použiť na ďalší predaj a celý výťažok použiť na úhradu vzniknutých nákladov súvisiacich so skladovaním a ďalším predajom tovaru. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho informovať.

Tovar bude na predajni Predávajúceho pripravené na vyzdvihnutie už zabalené a pripravené k prevozu. V prípade záujmu Kupujúceho je možné na predajni za príplatok doobjednať dopravu tovaru na adresu zadanú Kupujúcim, rozbalenie tovaru, jeho kontrolu a predvedenie funkčnosti a opätovné zabalenie tovaru. Obalové materiály sú Kupujúcemu poskytnuté zdarma.

b) Dodanie do miesta určeného Kupujúcim: O termíne doručenia tovaru na miesto určené Kupujúcim (dodacia adresa) bude Predávajúci, resp. jeho prepravcu, e-mailom informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu. Doručenie tovaru vykoná príslušný dopravcu Predávajúceho, zvolený na základe výberu typu dopravy Kupujúcim v Internetovom obchode a v termíne uvedenom v e-maile (spravidla sa jedná o nasledujúci pracovný deň po expedícii tovaru), najneskôr však v lehote podľa článku 4.1 týchto obchodných podmienok. Najneskôr v deň dodania tovaru informuje dopravca Kupujúceho o presnom času dodania tovaru. V prípade, že Kupujúci tovar v dohodnutom termíne neprevezme alebo nie je možné ich z dôvodov na strane Kupujúceho doručiť, a to ani opakovane v náhradnom termíne, je tovar vrátený späť Predávajúcemu.

Na doručovanie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie sú zo strany Predávajúceho akceptované miesta mimo územia Slovenskej republiky, ak nie je v individuálnom prípade dohodnuté inak.

4.3. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a pri prevzatí tovaru riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci písomne na preberacom protokole, čím potvrdzuje najmä zhodu v množstve a druhu prevzatého tovaru s údajmi uvedenými v objednávke. Ak nie je možné tovar prezrieť pri jeho prevzatí, je tak Kupujúci povinný urobiť bezodkladne potom a oznámiť zistené chyby Predávajúcemu v súlade s článkom 5 týchto obchodných podmienok.

4.4. Je na zodpovednosti kupujúceho, aby sa ubezpečil, že prístupové cesty do miesta inštalácie objednaného tovaru poskytujú dostatočný priestor pre manipuláciu. Pokiaľ nebude možné tovar vzhľadom k jeho fyzickým rozmerom dopraviť na miesto inštalácie, nezakladá to dôvod na odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy a tovar bude predaný v najbližšom dostupnom mieste.

4.5. V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, je Kupujúci povinný s týmto prepravcom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar neprevziať. Ak je poškodenie spôsobené prepravou Kupujúcim zistené až po prevzatí tovaru, musí Kupujúci ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať o tejto skutočnosti Predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Patričné kontakty sú uvedené na stránkach internetového obchodu predávajúceho.

4.6. Zásielky, ktoré sa Predávajúcemu vráti ako nevyzdvihnuté, sú posielané Kupujúcemu znovu len na jeho vyžiadanie, a Kupujúci je vždy povinný zaplatiť Predávajúcemu poštovné za opätovné odoslanie.

4.7. Ak bola medzi stranami dohodnutá tiež montáž tovaru u Kupujúceho či iné súvisiace služby, Predávajúci sa zaväzuje vykonať tieto služby u Kupujúceho v dohodnutom termíne po odovzdaní tovaru Kupujúcemu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za tieto služby nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ nie je v Internetovom obchode výslovne uvedené inak.

5. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

5.1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predaný tovar je v zhode s Kúpnou zmluvou, najmä, že nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar pri jeho prevzatí má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa, že tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy, že je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

5.2. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u Tovar v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. 5.3. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť v dĺžke trvania 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ktorú Kupujúcemu garantuje, že tovar bude po túto dobu spôsobilý na použitie na obvyklý alebo dohodnutý účel alebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tie isté účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti tovaru na obale alebo v reklame. Určuje Ak Kúpna zmluva a vyhlásenie o záruke rôzne záručnej doby, platí doba z nich najdlhší. Dojednajú Ak však strany inú záručnú dobu, než aká je vyznačená na obale ako doba použiteľnosti, má prednosť dojednania strán.

5.4. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho, emailom alebo poštou zaslaním na adresu sídla Predávajúceho. Pri reklamácii Kupujúci preukáže pôvod Tovar predložením faktúry, Kúpne zmluvy alebo prijatím (akceptáciou) objednávky, popr. záručným listom, ak bol ku Tovar vystavený. Pokiaľ nie je Kupujúci schopný potrebné doklady predložiť, je povinný uzavretie kúpnej zmluvy doložiť iným preukázateľným spôsobom.

5.5. Ak nemá tovar dohodnutej či obvyklé vlastnosti podľa článku 5.1 týchto obchodných podmienok, môže Kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; nie je to možné, môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád,na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jej súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

5.6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Predávajúci je tiež povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad, ktorý obsahuje dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.7. Kupujúci berie na vedomie, že reklamácia musí byť vybavená najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa jej uplatnenia, a to v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby. V ostatných prípadoch Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa jej uplatnenia. V tejto lehote je predávajúci povinný Kupujúceho vyrozumieť rovnako o spôsobe vybavenia reklamácie. Ak nie je reklamácia vybavená v 30-dňovej lehote, má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

5.8. Záruka za akosť ani nároky z chybného plnenia sa neuplatnia u Tovar predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého Tovar na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar malo pri prevzatí kupujúcim, užívaním Tovar v rozpore s návodom na obsluhu alebo ak to vyplýva z povahy veci.

6. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu informácií poskytnutých pri registrácii či pri objednávke (meno, priezvisko, bydlisko, kontaktný e-mail, telefónne spojenie), a to za účelom plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci ďalej poskytuje svoj súhlas s tým, aby jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v článku 6.1 doplnené o nákupnej histórii (napr. Prehľad objednávok, zakúpeného tovaru a navštívených stránok v rámci internetového obchodu) používal Predávajúci na odhaľovanie nákupných zameranie a záujmov Kupujúceho a následne na ponúkanie obchodu a služieb Predávajúceho, a to na dobu, po ktorú bude Predávajúci vyvíjať svoju obchodnú činnosť. Kupujúci má možnosť udelenia tohto súhlasu odmietnuť už pri prvej registrácii či objednávke.

6.3. Predávajúci je oprávnený v prípade prevzatia tovaru postupom podľa článku 4.2 (a) týchto obchodných podmienok požadovať od oprávnenej osobe, ktorá preberá tovar, doklad totožnosti a osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko) si ponechať po nevyhnutne dlhú dobu, ktorá nepresiahne štyri (4 ) mesiaca, potrebnú pre prípadné overenie oprávnené osoby, ktoré bolo tovar odovzdaný.

6.4. Osobné údaje Kupujúceho poskytnuté v súlade s článkami 6.1 a 6.2 týchto obchodných podmienok nebudú bez jeho súhlasu poskytnuté inému subjektu ako Predávajúcemu, jeho spracovateľovi osobných údajov či spoločnosti tvoriace s Predávajúcim koncern. Osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu a nie sú zdieľané so žiadnymi tretími osobami. Osobné údaje poskytnuté v súlade s článkami 6.1 a 6.2 týchto obchodných podmienok nebudú odovzdávané akýmkoľvek tretím osobám.

6.5. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať Predávajúceho o informáciu, akým spôsobom sú jeho osobné údaje spracovávané a Predávajúci je povinný mu túto informáciu bez zbytočného odkladu oznámiť. Predávajúci môže za poskytnutie informácie požadovať od Kupujúceho primeranú úhradu.

6.6. Kupujúci má právo sa obrátiť na Predávajúceho, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracované v rozpore so zákonom, a žiadať Predávajúceho o vysvetlenie či nápravu; inak má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

6.7. Kupujúci, ktorý nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účel uvedený v článku 6.2 týchto obchodných podmienok, môže písomne požiadať predávajúceho o ich odstránenie z databázy, poprípade tak môže urobiť sám v rámci nastavení svojho zákazníckeho účtu. Ďalšia prípadná zvláštne práva kupujúceho tu nespomenuté upravuje ustanovenie § 21 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

6.8. Kupujúci vyslovuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho elektronickými prostriedkami. Kupujúci má možnosť jednoduchým spôsobom súhlas odmietnuť, a to pri zaslaní každej jednotlivej správy.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné aj vtedy, ak je odstúpenie posledný deň lehoty odoslaných Predávajúcemu na nasledujúcu emailovú adresu: eshops@post.cz. V prípade odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

7.2. Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, tovaru, ktorý od neho dostal. Tovar je možné odovzdať v sídle Predávajúceho, alebo v inom mieste určenom Predávajúcim, súčasne s odstúpením alebo môže byť tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúcemu nárokom prepravy príslušného tovaru a vhodným spôsobom odoslané na tú istú adresu. Kupujúci preukáže pôvod tovaru priložením dokladu o kúpe alebo záručného listu (ak je k tovaru dodávaný) alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie kúpnej zmluvy. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci.

7.3. Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného Tovar) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom . Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar odovzdá, alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

7.4. Ak však Kupujúci zvolil pri objednaní Tovar (článok 4.2 týchto obchodných podmienok) iný, než najlacnejší spôsob dodania, ktorý predávajúci na svojom Internetovom obchode ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie Tovar len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru.

7.5. Tovar je Kupujúci povinný vrátiť v pôvodnom obale alebo obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru pri preprave, v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré mu bolo dodané spoločne s tovarom. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, resp. akékoľvek opotrebovanie či poškodenie tovaru nad rámec bežného vyskúšaniu tovaru pri bežnom nákupe v kamennom obchode.

7.6. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade takéhoto tovaru, ktorý bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, alebo od zmluvy o poskytovaní služieb, ak boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy a od zmluvy o oprave alebo údržbe vykonané v mieste určenej Kupujúcim na jeho žiadosť.

8. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom

8.1. V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, neuplatnia sa ustanovenia článku 5.1, 5.2, článku 7 a článku 10.3 týchto obchodných podmienok.

8.2. Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, je odchylne od ustanovení článku 5.3 poskytovaná záruka za akosť tovaru v dĺžke 12 mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

8.3. Predávajúci akceptuje objednávky iba od tých podnikateľských subjektov, ktoré sú zapísané v príslušnom registri podľa slovenských právnych predpisov. Ustanovenia o doručovaní podľa článku 4.2 (b) týchto obchodných podmienok tým nie je dotknuté.

9. Doručovanie

9.1. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). 9.2. Za doručovaciu adresu Predávajúceho sa rozumie adresa uvedená v článku 1.1 týchto obchodných podmienok či elektronická adresa tanadsport@tanadsport.sk.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou či týmito obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonom a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

10.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

10.3. Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie prípadných sporov z Kúpnej zmluvy s Predávajúcim v súlade s § 20d a nasl. zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, a to prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie ( www.soi.sk ).

10.4. Materiály publikované v Internetovom obchode môžu byť chránené autorským právom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami duševného vlastníctva dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.  

Tieto Podmienky sú platné od 09.07.2021